Warunki gwarancji:


 • Umowa gwarancyjna pomiędzy nabywcą akumulatora, a sprzedawcą zawierana jest na okres 12 miesięcy liczony od dnia sprzedaży.
 • Nabywca akumulatora zobowiązany jest dostarczyć wadliwy akumulator do punktu serwisowego sprzedawcy wraz z kartą gwarancyjną albo innym dowodem zawartej umowy sprzedaży. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu gwarancyjnie naprawionej baterii na własny koszt.
 • Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji akumulatora, naturalnego zużycia oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika.
 • Nabywca zobowiązuje się do korzystania z akumulatora zgodnie z zasadami
  użytkowania.
 • Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadku samowolnych napraw i przeróbek.
 • Naprawy gwarancyjne są realizowane w siedzibie firmy AmperGoldVolt.pl Hubert Jabłoński, ul. Iłżecka 50, 26-115 Skarżysko-Kościelne.
 • Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień
  kupującego związanych z niezgodnością towaru z umową sprzedaży.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy kodeks cywilny

Kontakt

Polityka prywatności